2 találat összesen.
 
koncentráció   concentration
 koncentráció

1. elegyek, keverékek alkotóinak arányát kifejező mérőszám. Valamely komponens részaránya - gázban, folyadékban vagy szilárd anyagban - megadható százalékosan, vagy tömeg- ill. térfogati koncentrációban. Százalékosan azt adjuk meg, hogy az elegynek hány századrésze a kérdéses komponens; gázoknál általában térfogatszázalék (tf%), folyadékoknál, szilárd anyagoknál tömegszázalék (%), mólszázalék (mól%) vagy atomszázalék használatos. Térfogati koncentráció az oldott anyag tömegét adja meg az oldat térfogatában (g/dm3, mg/dm3, μg/dm3) (1 dm3=1 liter), de leggyakrabban a komponens tömegét adjuk meg az elegy vagy a keverék tömegében (g/kg, mg/kg, μg/kg, ng/kg). Elterjedten alkalmazzák a ppm = part per million és a ppb = part per billion egységeket is, amelyek az adott komponens egymilliomod (10-6 g/g = mg/kg), vagy egymilliárdnyi (10-9 g/g = μg/kg) részarányát jelentik az elegyben vagy a keverékben.
2. a környezeti koncentráció alapvetően meghatározza a vegyi anyagok környezeti kockázatát. vegyi anyagok koncentrációja a környezetben nem állandó. A környezetbe kikerülés idő és hely szerinti koordinátáiból kiindulva, a terjedés, a környezeti elemek fázisai közötti megoszlás és a bomlás (fizikai, kémiai, biológiai hatásra) nagymértékben befolyásolják a környezeti koncentrációt. A vegyi anyag tulajdonságainak, környezetben való viselkedésének, sorsának és a környezet jellegzetességeinek ismeretében a környezeti koncentráció térben és időben előrejelezhető:PEC (előrejelzett környezeti koncentráció). Ugyanezen terjedési modell alapján előrejelezhető az elérési idő is. A környezeti koncentráció előrejelzése kiindulhat a vegyi anyag gyártott és/vagy felhasznált mennyiségéből, vagy a környezetben mért koncentrációból.
3. a környezetet szennyező vegyi anyagokra vonatkozó környezeti minőségi kritériumok (háttérérték, szennyezettségi határértékek, beavatkozási érték, célértékek) is koncentrációként kerülnek rögzítésre törvényekben, rendeletekben, irányelvekben, szabványokban.

 concentration
koncentráció-hatás összefüggés   concentration-effect curve
 koncentráció-hatás összefüggés

a környezettoxikológiai szempontból tesztelendő veszélyes anyag növekvő koncentrációjának kitett tesztorganizmus válasza (hatás) a vegyi anyag koncentrációjának függvényében ábrázolva. A koncentráció-hatás összefüggés jellegzetes szigmoid alakú görbe, melynek a mérési pontokra történő illesztése, illetve statisztikai értékelése után nyerjük a káros hatás mértékét jellemző kitüntetett pont(ok)hoz tartozó eredményt, vagyis a tesztmódszer végpontját, pl. EC50 vagy NOEC.

 concentration-effect curve