Pentán

Kép forrása: 
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF
Leírás szerzője: 
Tolner Mária
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF

A pentán (CAS-szám [109-66-0]) egy alifás alkán szénhidrogén, 5 szénatomot tartalmaz. Folyékony anyag. Három izomere létezik a n-pentán a metil-bután és dimetil-propán. A pentán konformációja lineáris, a butánhoz hasonló, csak egy szénatommal hosszabb. Rokon cikloalkánja a ciklopentán.

 

Fizikai tulajdonságai

Moláris tömeg:                                   72,15 g/mol

Megjelenés:                                       színtelen folyadék

Sűrűség:                                            0,626 g/cm3, folyadék

Olvadáspont:                                     ‒129,8 °C (143 K)

Forráspont:                                        36,1 °C (308 K)

Oldhatóság (vízben):                         0,01 g/100 ml (20 °C)

Savasság:                                         (pKa) ~45

Viszkozitás:                                       0,240 cP (20 °C)

Megoszlási hányados n-oktanol/víz: log Pow: 3,39

 

Felhasználása

Főleg üzemanyagnak és oldószernek használják. Használják a polisztiréngyártás során. Geotermikus energiatermelésnél is alkalmazzák mert olcsó, alacsony forrpontú és viszonylag biztonságos a használata.

 

TOXIKOLÓGIAI ADATOK

Akut toxicitás

LD50 Orális - egér                              5.000 mg/kg

LC50 Belégzés - patkány           4 h - 364.000 mg/m3

LD50 Bőr - nyúl                                  3.000 mg/kg

*LCLo egér - belégzés                          325 mg/m3/2h (325 000 mg/m3)

*LD50 egér - intravénás                        446 mg/kg

*LC50 patkány - belégzés                     364gm/m3/4H (364 000 mg/m3)

*LD50 patkány - szájon át                     400 mg/kg

 

Bőrkorrózió/bőrirritáció: Bőr - nyúl - Nincs bőrirritáció - OECD Vizsgálati útmutató, 404

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: nincs adat

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: nincs adat

Csírasejt-mutagenitás: In vitro genotoxicitás - Ames vizsgálat - S. typhimurium - negatív

Rákkeltő hatás

IARC: ennek a terméknek nincs olyan összetevője, amely legalább 0.1 %-ban van jelen és az IARC

ismert vagy várható rákkeltőként azonosította.

Reprodukciós toxicitás: nincs adat

STOT SE: Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció: álmosságot vagy szédülést okozhat.

STOT RE: Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció: nincs adat

Aspirációs veszély: lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

Lehetséges egészségkárosító hatások: belélegezve ártalmas lehet. Izgathatja a légutakat.  A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat. Lenyelve ártalmas lehet. Lenyelve belégzési veszély - bekerülhet a tüdőbe és károsodást okozhat. Bőrön keresztül felszívódva ártalmas lehet. Izgathatja a bőrt. Izgathatja a szemet.

Az érintkezésbe kerülés jelei és tünetei

Szembe jutva: vörösség, homályos látás, könnyezést okozhat.  A bőrrel való hosszabb vagy

ismételt érintkezés a következőket okozhatja: zsírok kioldódása, dermatitisz, központi idegrendszeri

depresszió, tüdőkárosodás

További információk: RTECS: RZ9450000

ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre:

EC50 - Daphnia magna - 9,74 mg/l - 48 h

**LC50 3.65 mg/l 48 h, Daphnia magna

**NOEC 1,3 mg/l 21d, rpd, Daphnia magna

Toxicitás algára:

**EC50 1,1 mg/l 72 hr, bms, Scenedesmus subspicatus

Toxicitás halakra:

**LC50 9,6 mg/l 96 h, Ozyrias latipes

 

Perzisztencia és lebonthatóság: biológiai lebonthatóság / aerob - Expozíciós idő 192 h Eredmény: 70 % - Biológiailag könnyen lebontható.

Bioakkumulációs hajlam: nincs adat

A talajban való mobilitás: nincs adat

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: nincs adat

Egyéb káros hatások. mérgező a vízi környezetre. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Csatornába engedni nem szabad