Dimetil-szulfoxid (DMSO)

Source of the photo: 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Dimethyl_sulfoxide.png
Author of the description: 
Tolner Mária
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Dimethyl_sulfoxide.png

A dimetilszulfoxid  (CAS szám 67-68-5) egy szerves kéntartalmú vegyület, összegképlete  (CH3)2SO. szintelen folyadék, aprotikus oldószer, mely poláros és apoláros vegyületek  oldószereként is használható. Jól elegyedik vízzel és szerves oldószerekkel.

1866-ban Alexander Zaytsev, orosz tudós szintetizálta először. Iparilag dimetil-szulfid oxidációjával állítják elő.

 

Fizikai tulajdonságai

móltömeg:                                         78.13 g g/mol

Megjelenés:                                      színtelen folyadék

Sűrűség:                                           1.1004 g cm-3

Olvadáspont:                                    19 °C, 292 K, 66 °F

 

Forráspont:                                      189 °C, 462 K, 372 °F

Oldhatóság (vízben):                        vízoldható

Viszkozitás:                                       1.996 cP at 20 °C

Megoszlási hányados n-oktanol/víz: log Pow: -2,03

 

Felhasználása

A DMSO poláris aprotikus oldószer, mely kevésbé toxikus, mint a többi hasonló oldószer (dimethylformamid, dimethylacetamid, N-methyl-2-pyrrolidon). Széles körben használják oldószerként,  extrahálószerként a sejtbiológia és és biokémia területén.  NMR spektroszkópiában is alkalmazzák.

 

TOXIKOLÓGIAI ADATOK

Akut toxicitás:     LD50 Orális - patkány                14.500 mg/kg

                              LC50 Belégzés - patkány   4 h - 40250 ppm

                              LD50 Bőr - nyúl                       > 5.000 mg/kg

*LD50 madár- vad szájon át        100mg/kg (100mg/kg)

*LDLo macska intravénás            200mg/kg (200mg/kg)

*LD50 baromfi szájon át              12gm/kg (12000mg/kg)

*LD50 kutya intravénás               2500mg/kg (2500mg/kg)

*LD50 kutya szájon át              > 10gm/kg (10000mg/kg)

*LDLo tengerimalac intraperitonealis > 5500mg/kg (5500mg/kg)

*LDLo tengerimalac szájon át  > 11gm/kg (11000mg/kg)

*LD50 emlős szájon át                21400mg/kg (21400mg/kg)

*LD50 egér intraperitonealis       2500mg/kg (2500mg/kg)

*LD50 egér intravénás                3100mg/kg (3100mg/kg)

*LD50 egér szájon át                  7920mg/kg (7920mg/kg)

*LD50 egér bőr                           50gm/kg (50000mg/kg)

*LD50 egér subcutan                  14gm/kg (14000mg/kg)

*LD50 egér                                 12gm/kg (12000mg/kg)

*LD50 patkány intraperitonealis  8200mg/kg (8200mg/kg)

*LD50 patkány intravénás           5360mg/kg (5360mg/kg)

*LD50 patkány szájon át            14500mg/kg (14500mg/kg)

*LD50 patkány bőr                     40gm/kg (40000mg/kg)

*LD50 patkány subcutan           12gm/kg (12000mg/kg)

*LD50 patkány                           1300mg/kg (1300mg/kg)

 

Bőrkorrózió/bőrirritáció: nincs adat

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció. nincs adat

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: nincs adat

Csírasejt-mutagenitás:   In vitro genotoxicitás - egér - limfocita

Citogenetikus elemzés: In vitro genotoxicitás - egér - limfocita

                                          Mutáció emlös szomatikus sejtekben.

                                          In vivo genotoxicitás - patkány - Intraperitoneális

Citogenetikus elemzés: In vivo genotoxicitás - egér - Intraperitoneális DNS károsodás

Rákkeltő hatás:

Rákkeltő hatás - patkány - Orális

Tumorkeltö: Az RTECS kritériumok szerint bizonytalan tumorkeltö ágens. Bör és nyúlványok: Más:

Tumorok.

Rákkeltő hatás - egér - Orális

Tumorkeltö: Az RTECS kritériumok szerint bizonytalan tumorkeltö ágens. Leukémia Bör és nyúlványok:

Más: Tumorok.

IARC: Ennek a terméknek nincs olyan összetevője, amely legalább 0.1 %-ban van jelen és az IARC

ismert vagy várható rákkeltőként azonosította.

Reprodukciós toxicitás:

Reprodukciós toxicitás - patkány - Intraperitoneális

A termékenységre gyakorolt hatások: Abortusz

Reprodukciós toxicitás - patkány - Intraperitoneális

A termékenységre gyakorolt hatások: Poszt-implantációs mortalitás (azaz például az elpusztult és/vagy

reszorbeálódott implantumok száma per az implantumok összes száma).

Reprodukciós toxicitás - patkány - Szubkután

A termékenységre gyakorolt hatások: Poszt-implantációs mortalitás (azaz például  az elpusztult és/vagy reszorbeálódott implantumok száma per az implantumok összes száma). A termékenységre gyakorolt hatások: Az alom mérete (azaz például a méhmagzatok száma per alom, a születés elött meghatározva).

Reprodukciós toxicitás - egér - Orális

A termékenységre gyakorolt hatások: Pre-implantációs mortalitás (azaz például az implantumok számának

csökkenése nöstényenként; az implantumok száma per sárgatest). Az embrióra vagy magzatra gyakorolt

hatások: Magzati toxicitás (kivéve a halált, azaz például az elsatnyult magzatot).

Specifikus fejlödési rendellenességek: Izom- és csontrendszer.

Fejlődési toxicitás - egér - Intraperitoneális

Az embrióra vagy magzatra gyakorolt hatások: Magzati toxicitás (kivéve a halált, azaz például az elsatnyult

magzatot). Specifikus fejlődési rendellenességek: Izom- és csontrendszer.

Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció: nincs adat

Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció: nincs adat

Aspirációs veszély: nincs adat

Lehetséges egészségügyi hatások: Belélegezve ártalmas lehet. Izgathatja a légutakat. Lenyelve ártalmas lehet. Bőrön keresztül felszívódva ártalmas lehet. Izgathatja a bőrt. Izgathatja a szemet.

Minősített orvosi feltétel: Kerülni kell a toxikus vagy ismeretlen toxikológiai tulajdonságú anyagokat tartalmazó dimetil-szulfoxidos oldatokkal való érintkezést. A dimetilszulfoxid könnyen felszívódik a borön keresztül, és bejuttathatja ezeket az anyagokat a szervezetbe.,

Az érintkezésbe kerülés jelei és tünetei: A lenyelés következményeként fellépő hatások között szerepelhet: émelygés, kimerültség, fejfáfás

További információk: RTECS: PV6210000

 

ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Toxicitás halakra: LC50 - Pimephales promelas (Fathead minnow) - 34.000 mg/l - 96 h

                               LC50 - Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng) - 35.000 mg/l - 96 h

**LC50 33000,00 mg/l Oryzias latipes MITI 48 óra

**LC50 34 mg/l Pimephales promelas 96 óra

**EC50 34 mg/l Pimephales promelas 96 óra

Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre: EC50 - Daphnia pulex - 27.500 mg/l

Toxicitás mikroorganizmusokra:     **EC50 12038 mg/l INT

**EC50 87900 mg/l Microtox

 

Toxicitás algákra: EC50 - Lepomis macrochirus - > 400.000 mg/l - 96 h

Perzisztencia és lebonthatóság. nincs adat

Bioakkumulációs képesség: nincs adat

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: nincs adat

Egyéb káros hatások: nincs adat

 

Source of description: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dimethyl_sulfoxide

* http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/ProxyServlet?objectHandle=DBMaint...

**http://wwwp.ymparisto.fi/scripts/Kemrek/Kemrek_uk.asp?Method=MAKECHEMdetailsform&txtChemId=1542

Sigma-Aldrich MSDS lap: http://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=HU&lang...