Etil-acetát

Source of the photo: 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Ethyl_acetate2.png
Author of the description: 
Tolner Mária
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Ethyl_acetate2.png

Az etil-acetát  (CAS-szám [141-78-6]) egy szerves észtervegyület, melynek képlete CH3COOCH2CH3. Színtelen folyadék, jellegzetes szaggal.

 

Tulajdonságok

Az etil-acetát közepesen poláros oldószer, amely illékony, viszonylag nem mérgező és nem higroszkópos. Lúgok hatására könnyen hidrolizál ecetsavra és etanolra. A folyamatot - a szappanfőzéshez hasonlóan - elszappanosításnak nevezzük, hiszen az etil-acetát és a szappanfőzéshez használt zsírok és olajok is észterek.

 

Fizikai tulajdonságai

Moláris tömeg:                                    88,105 g/mol

Megjelenés:                                        színtelen folyadék

Sűrűség:                                             0,897 g/cm³, liquid

Olvadáspont:                                     −83,6 °C (189,55 K)

Forráspont:                                        77,1 °C (350,25 K)

Oldhatóság (vízben):                          8,3 g/100 mL (20 °C)

Oldhatóság (etanol,aceton, dietil-éter,benzol):  Elegyedik

Törésmutató:                                     (nD) 1,3720

Viszkozitás:                                        0,426 cP 25 °C-n

Megoszlási hányados n-oktanol/víz:  log Pow: 0,73

 

Előállítás 

Az etil-acetátot Fischer-észterezéssel állítják elő, ecetsav és etanol reakciójával, általában savas katalizátor — például kénsav — jelenlétében.

CH3CH2OH + CH3COOH → CH3COOCH2CH3 + H2O

Előállítható acetaldehidből is alumínium-etilát katalizátorral (Tyiscsenko-reakció).

 

Felhasználás

Az iparban oldószerként használják, de körömlakklemosókban is megtalálható, laboratóriumokban extrahálószerként alkalmazzák és az oszlopkromatográfiás felhasználása  gyakori.

 

TOXIKOLÓGIAI ADATOK

Akut toxicitás:    LD50 Orális - patkány -               5.620 mg/kg

                            LC50 Belégzés - egér          2 h - 45.000 mg/m3

                            LD50 Bőr - nyúl                        > 180.000 mg/kg

                          *LCLo macska belégzés                 61gm/m3 (61000mg/m3)

                          *LD50 macska subcutan                3gm/kg (3000mg/kg)

                          *LD50 tengerimalac belégzés        5500mg/kg (5500mg/kg)

                          *LD50 tengerimalac subcutan       3gm/kg (3000mg/kg)

                          *TCLo ember belégzés                 400ppm (400ppm)

                          *LC50 egér belégzés                    45gm/m3/2H (45000mg/m3)

                          *LD50 egér intraperitonealis        709mg/kg (709mg/kg)

                          *LD50 egér szájon át                    4100mg/kg (4100mg/kg)

                          *LD50 nyúl szájon át                    4935mg/kg (4935mg/kg)

                          *LD50 nyúl bőr                         >  20mL/kg (20mL/kg)

                          *LC50 patkány belégzés              200gm/m3 (200000mg/m3)

                          *LD50 patkány szájon át              5620mg/kg (5620mg/kg)

                          *LDLo patkány subcutan             5gm/kg (5000mg/kg)

 

Bőrkorrózió/bőrirritáció: nincs adat

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: nincs adat

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: nincs adat

Csírasejt-mutagenitás: nincs adat

Rákkeltő hatás: A termék maga vagy valamely komponense olyan, hogy az IARC, OSHA, ACGIH, NTP vagy EPA szerinti karcinogén osztályokba nem sorolható be.

IARC: Ennek a terméknek nincs olyan összetevője, amely legalább 0.1 %-ban van jelen és az IARC ismert vagy várható rákkeltőként azonosította.

Reprodukciós toxicitásí. nincs adat

Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció: Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció. nincs adat

Aspirációs veszély: nincs adat

Lehetséges egészségügyi hatások: Belélegezve ártalmas lehet. Izgathatja a légutakat. A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat. Lenyelve ártalmas lehet. Bőrön keresztül felszívódva ártalmas lehet. Izgathatja a bőrt. Súlyos szemirritációt okoz.

Az érintkezésbe kerülés jelei és tünetei Központi idegrendszeri depresszió, Álmosság, narkózis, anémia.

 

ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Toxicitás halakra: LC50 - Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng) - 350,00 - 600,00 mg/l - 96 h

                               LC50 - Pimephales promelas (Fathead minnow) - 220,00 - 250,00 mg/l - 96 h

**LC50  Ozyrias latipes 125 mg/l srv,act, 48 hr,

**LC50 Pimephales promelas 230 mg/l 96 hr,

**EC50  Pimephales promelas 220 mg/l 96 hr, mbt,

Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre:

EC50 - Daphnia magna - 2.300,00 - 3.090,00 mg/l - 24 h

LC50 - Daphnia magna - 560 mg/l - 48 h

**LC50 Daphnia magna 720 mg/l srv,act,48 hr

**LC50 Daphnia pulex 260 mg/l srv,act,48 hr,

**LC50  Daphnia cucullata 160 mg/l srv,act,48 hr

**LC50Asellus aquaticus 1600 mg/l 48hr,

**LC50 Gammarus pulex 750 mg/l 48hr

**LC50 Tubificidae  760 mg/l, 48hr

**LC50 Chironomus gr. thummi, 48hr, 750 mg/l

**LC50 Erpobdella octoculata, 48hr, 1200 mg/l

**LC50 Lymnaea stagnalis, 48hr, 1100 mg/l

**LC50 Dugesia cf. lugubris, 48hr, 3020 mg/l

**LC50 Hydra oligactis, 48hr, 1350 mg/l

**LC50 Corixa punctata 48hr, 600 mg/l

**LC50 Ischura elegans 48hr, 600 mg/l

**LC50 Nemoura cinerea, 48hr, 130 mg/l

**LC50 Cloeon dipterum, 48hr, 480 mg/l

Toxicitás algákra: EC50 - Algae - 4.300,00 mg/l - 24 h

                               EC50 - SELENASTRUM - 1.800,00 - 3.200,00 mg/l - 72 h

**LOEC Scenedesmus quadricauda,15 mg/l rpd,schr

**NOEC Selenastrum capricornutum, 2000 mg/l rpd,schr,