Pentán

  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:10bc5e31b9f2a13cb6c167e07c8d3163' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>A<strong> pentán</strong> (CAS-szám [109-66-0]) egy alifás alkán szénhidrogén, 5 szénatomot tartalmaz. Folyékony anyag. Három izomere létezik a n-pentán a metil-bután és dimetil-propán. A pentán konformációja lineáris, a butánhoz hasonló, csak egy szénatommal hosszabb. Rokon cikloalkánja a ciklopentán.</p>\n<p>&nbsp;</p>\n<p><strong>Fizikai tulajdonságai</strong></p>\n<p>Moláris tömeg: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 72,15 g/mol</p>\n<p>Megjelenés: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; színtelen folyadék</p>\n<p>Sűrűség: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 0,626 g/cm3, folyadék</p>\n<p>Olvadáspont: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; ‒129,8 °C (143 K)</p>\n<p>Forráspont: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 36,1 °C (308 K)</p>\n<p>Oldhatóság (vízben): &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0,01 g/100 ml (20 °C)</p>\n<p>Savasság: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (pKa) ~45</p>\n<p>Viszkozitás: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0,240 cP (20 °C)</p>\n<p>Megoszlási hányados n-oktanol/víz: log Pow: 3,39</p>\n<p>&nbsp;</p>\n<p><strong>Felhasználása</strong></p>\n<p>Főleg üzemanyagnak és oldószernek használják. Használják a polisztiréngyártás során. Geotermikus energiatermelésnél is alkalmazzák mert olcsó, alacsony forrpontú és viszonylag biztonságos a használata.</p>\n<p>&nbsp;</p>\n<p><strong>TOXIKOLÓGIAI ADATOK</strong></p>\n<p><strong>Akut toxicitás</strong></p>\n<p>LD50 Orális - egér&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.000 mg/kg</p>\n<p>LC50 Belégzés - patkány&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 h - 364.000 mg/m<sup>3</sup></p>\n<p>LD50 Bőr - nyúl &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 3.000 mg/kg</p>\n<p>*LCLo egér - belégzés&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 mg/m<sup>3</sup>/2h (325 000 mg/m<sup>3</sup>)</p>\n<p>*LD50 egér - intravénás &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 446 mg/kg</p>\n<p>*LC50 patkány - belégzés&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 364gm/m3/4H (364 000 mg/m<sup>3</sup>)</p>\n<p>*LD50 patkány - szájon át&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 mg/kg</p>\n<p>&nbsp;</p>\n<p><strong>Bőrkorrózió/bőrirritáció</strong>: Bőr - nyúl - Nincs bőrirritáció - OECD Vizsgálati útmutató, 404</p>\n<p><strong>Súlyos szemkárosodás/szemirritáció</strong>: nincs adat</p>\n<p><strong>Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció</strong>: nincs adat</p>\n<p><strong>Csírasejt-mutagenitás</strong>: <em>In vitro</em> genotoxicitás - Ames vizsgálat - S. typhimurium - negatív</p>\n<p><strong>Rákkeltő hatás</strong></p>\n<p>IARC: ennek a terméknek nincs olyan összetevője, amely legalább 0.1 %-ban van jelen és az IARC</p>\n<p>ismert vagy várható rákkeltőként azonosította.</p>\n<p><strong>Reprodukciós toxicitás:</strong> nincs adat</p>\n<p>STOT SE: Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció: álmosságot vagy szédülést okozhat.</p>\n<p>STOT RE: Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció: nincs adat</p>\n<p><strong>Aspirációs veszély</strong>: lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.</p>\n<p><strong>Lehetséges egészségkárosító hatások</strong>: belélegezve ártalmas lehet. Izgathatja a légutakat.&nbsp; A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat. Lenyelve ártalmas lehet. Lenyelve belégzési veszély - bekerülhet a tüdőbe és károsodást okozhat. Bőrön keresztül felszívódva ártalmas lehet. Izgathatja a bőrt. Izgathatja a szemet.</p>\n<p><strong>Az érintkezésbe kerülés jelei és tünetei</strong></p>\n<p>Szembe jutva: vörösség, homályos látás, könnyezést okozhat.&nbsp; A bőrrel való hosszabb vagy</p>\n<p>ismételt érintkezés a következőket okozhatja: zsírok kioldódása, dermatitisz, központi idegrendszeri</p>\n<p>depresszió, tüdőkárosodás</p>\n<p>További információk: RTECS: RZ9450000</p>\n<p><strong>ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK</strong></p>\n<p><strong>Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre:</strong></p>\n<p style=\"padding-left: 150px;\">EC50 - <em>Daphnia magna</em> - 9,74 mg/l - 48 h</p>\n<p style=\"padding-left: 150px;\">**LC50 3.65 mg/l 48 h, <em>Daphnia magna</em></p>\n<p style=\"padding-left: 150px;\">**NOEC 1,3 mg/l 21d, rpd, <em>Daphnia magna</em></p>\n<p><strong>Toxicitás algára:</strong></p>\n<p style=\"padding-left: 150px;\">**EC50 1,1 mg/l 72 hr, bms, <em>Scenedesmus subspicatus</em></p>\n<p><strong>Toxicitás halakra:</strong></p>\n<p style=\"padding-left: 150px;\">**LC50 9,6 mg/l 96 h, <em>Ozyrias latipes</em></p>\n<p>&nbsp;</p>\n<p><strong>Perzisztencia és lebonthatóság</strong><strong>: biológiai lebonthatóság / aerob</strong> - Expozíciós idő 192 h Eredmény: 70 % - Biológiailag könnyen lebontható.</p>\n<p><strong>Bioakkumulációs hajlam</strong>: nincs adat</p>\n<p><strong>A talajban való mobilitás</strong>: nincs adat</p>\n<p><strong>A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei</strong>: nincs adat</p>\n<p><strong>Egyéb káros hatások</strong>. mérgező a vízi környezetre. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Csatornába engedni nem szabad</p>\n', created = 1558710019, expire = 1558796419, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:10bc5e31b9f2a13cb6c167e07c8d3163' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:294eab897df8a212c6d9dfc22070074d' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>* <a href=\"http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/ProxyServlet?objectHandle=DBMaint&amp;actionHandle=default&amp;nextPage=jsp/chemidheavy/ResultScreen.jsp&amp;ROW_NUM=0&amp;TXTSUPERLISTID=0000109660\" title=\"http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/ProxyServlet?objectHandle=DBMaint&amp;actionHandle=default&amp;nextPage=jsp/chemidheavy/ResultScreen.jsp&amp;ROW_NUM=0&amp;TXTSUPERLISTID=0000109660\">http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/ProxyServlet?objectHandle=DBMaint...</a></p>\n<p>** <a href=\"http://wwwp.ymparisto.fi/scripts/Kemrek/Kemrek_uk.asp?Method=MAKECHEMdetailsform&amp;txtChemId=1862\" title=\"http://wwwp.ymparisto.fi/scripts/Kemrek/Kemrek_uk.asp?Method=MAKECHEMdetailsform&amp;txtChemId=1862\">http://wwwp.ymparisto.fi/scripts/Kemrek/Kemrek_uk.asp?Method=MAKECHEMdet...</a></p>\n<p><a href=\"http://hu.wikipedia.org/wiki/Pent%C3%A1n\" title=\"http://hu.wikipedia.org/wiki/Pent%C3%A1n\">http://hu.wikipedia.org/wiki/Pent%C3%A1n</a></p>\n<p><a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Pentane\" title=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Pentane\">http://en.wikipedia.org/wiki/Pentane</a></p>\n<p><a href=\"http://www.vilaglex.hu/Kemia/Html/Pentan.htm\" title=\"http://www.vilaglex.hu/Kemia/Html/Pentan.htm\">http://www.vilaglex.hu/Kemia/Html/Pentan.htm</a></p>\n<p><a href=\"http://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=HU&amp;language=hu&amp;productNumber=154954&amp;brand=SIAL&amp;PageToGoToURL=http%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fsearch%3Finterface%3DAll%26term%3Dpentane%26lang%3Dhu%26region%3DHU%26focus%3Dproduct%26N%3D0%2B220003048%2B219853143%2B219853286%26mode%3Dmatch%2520partialmax\" title=\"http://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=HU&amp;language=hu&amp;productNumber=154954&amp;brand=SIAL&amp;PageToGoToURL=http%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fsearch%3Finterface%3DAll%26term%3Dpentane%26lang%3Dhu%26region%3DHU%26focus%3Dproduct%26N%3D0%2B220003048%2B219853143%2B219853286%26mode%3Dmatch%2520partialmax\">http://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=HU&amp;lang...</a></p>\n', created = 1558710019, expire = 1558796419, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:294eab897df8a212c6d9dfc22070074d' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:ce6ddd097495bab46bc39471827809af' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p><a href=\"http://www.nfu.hu\"><img src=\"/drupal/sites/all/themes/enfo/images/eng_umft_kicsi1.png\" width=\"140\" /></a></p>\n', created = 1558710019, expire = 1558796419, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:ce6ddd097495bab46bc39471827809af' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7792ba669f211ef38b583bb80955635c' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p><a href=\"/drupal/en/sitemap\" title=\"sitemap\">Site map</a></p>\n', created = 1558710019, expire = 1558796419, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7792ba669f211ef38b583bb80955635c' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '4:1fda4135bab692926eb50522e8c6435d' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<object><embed height=\"100\" src=\"/drupal/sites/all/themes/enfo/flash/bannerUntitled-1.swf\"></embed></object>', created = 1558710019, expire = 1558796419, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '4:1fda4135bab692926eb50522e8c6435d' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 109.
Source of the photo: 
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF
Author of the description: 
Tolner Mária
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF

A pentán (CAS-szám [109-66-0]) egy alifás alkán szénhidrogén, 5 szénatomot tartalmaz. Folyékony anyag. Három izomere létezik a n-pentán a metil-bután és dimetil-propán. A pentán konformációja lineáris, a butánhoz hasonló, csak egy szénatommal hosszabb. Rokon cikloalkánja a ciklopentán.

 

Fizikai tulajdonságai

Moláris tömeg:                                   72,15 g/mol

Megjelenés:                                       színtelen folyadék

Sűrűség:                                            0,626 g/cm3, folyadék

Olvadáspont:                                     ‒129,8 °C (143 K)

Forráspont:                                        36,1 °C (308 K)

Oldhatóság (vízben):                         0,01 g/100 ml (20 °C)

Savasság:                                         (pKa) ~45

Viszkozitás:                                       0,240 cP (20 °C)

Megoszlási hányados n-oktanol/víz: log Pow: 3,39

 

Felhasználása

Főleg üzemanyagnak és oldószernek használják. Használják a polisztiréngyártás során. Geotermikus energiatermelésnél is alkalmazzák mert olcsó, alacsony forrpontú és viszonylag biztonságos a használata.

 

TOXIKOLÓGIAI ADATOK

Akut toxicitás

LD50 Orális - egér                              5.000 mg/kg

LC50 Belégzés - patkány           4 h - 364.000 mg/m3

LD50 Bőr - nyúl                                  3.000 mg/kg

*LCLo egér - belégzés                          325 mg/m3/2h (325 000 mg/m3)

*LD50 egér - intravénás                        446 mg/kg

*LC50 patkány - belégzés                     364gm/m3/4H (364 000 mg/m3)

*LD50 patkány - szájon át                     400 mg/kg

 

Bőrkorrózió/bőrirritáció: Bőr - nyúl - Nincs bőrirritáció - OECD Vizsgálati útmutató, 404

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: nincs adat

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: nincs adat

Csírasejt-mutagenitás: In vitro genotoxicitás - Ames vizsgálat - S. typhimurium - negatív

Rákkeltő hatás

IARC: ennek a terméknek nincs olyan összetevője, amely legalább 0.1 %-ban van jelen és az IARC

ismert vagy várható rákkeltőként azonosította.

Reprodukciós toxicitás: nincs adat

STOT SE: Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció: álmosságot vagy szédülést okozhat.

STOT RE: Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció: nincs adat

Aspirációs veszély: lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

Lehetséges egészségkárosító hatások: belélegezve ártalmas lehet. Izgathatja a légutakat.  A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat. Lenyelve ártalmas lehet. Lenyelve belégzési veszély - bekerülhet a tüdőbe és károsodást okozhat. Bőrön keresztül felszívódva ártalmas lehet. Izgathatja a bőrt. Izgathatja a szemet.

Az érintkezésbe kerülés jelei és tünetei

Szembe jutva: vörösség, homályos látás, könnyezést okozhat.  A bőrrel való hosszabb vagy

ismételt érintkezés a következőket okozhatja: zsírok kioldódása, dermatitisz, központi idegrendszeri

depresszió, tüdőkárosodás

További információk: RTECS: RZ9450000

ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre:

EC50 - Daphnia magna - 9,74 mg/l - 48 h

**LC50 3.65 mg/l 48 h, Daphnia magna

**NOEC 1,3 mg/l 21d, rpd, Daphnia magna

Toxicitás algára:

**EC50 1,1 mg/l 72 hr, bms, Scenedesmus subspicatus

Toxicitás halakra:

**LC50 9,6 mg/l 96 h, Ozyrias latipes

 

Perzisztencia és lebonthatóság: biológiai lebonthatóság / aerob - Expozíciós idő 192 h Eredmény: 70 % - Biológiailag könnyen lebontható.

Bioakkumulációs hajlam: nincs adat

A talajban való mobilitás: nincs adat

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: nincs adat

Egyéb káros hatások. mérgező a vízi környezetre. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Csatornába engedni nem szabad