Propanol (1-propanol)

Source of the photo: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Propan-1-ol-2D-flat.png
Author of the description: 
Tolner Mária
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Propan-1-ol-2D-flat.png

A propanol (CAS-szám [71-23-8]) vagy pontosabban propán-1-ol, 1-propanol egy szerves vegyület, primer alkohol. Színtelen folyadék, a szaga a hétköznapi alkoholra (etanol) emlékeztető. Vízzel, etanollal és dietil-éterrel korlátlanul elegyedik. Főként oldószerként használják. Az izomerje az izopropil-alkohol vagy 2-propanol.

 

Fizikai tulajdonságai

Moláris tömeg:                                            60,010 g/mol

Megjelenés:                                                Színtelen folyadék

Sűrűség:                                                     0,8035 g/cm3, 20 °C

Olvadáspont:                                              −126 °C

Forráspont:                                                 97 °C

Oldhatóság (vízben):                                  korlátlanul elegyedik

Viszkozitás:                                                1,938 cP 25 °C-on

Megoszlási hányados n-oktanol/víz:           log Pow: 0,25 - 0,34

 

Kémiai tulajdonságai

A propanol gyúlékony vegyület, meggyújtva elég. A lángja alig világít. Az égésének termékei a szén-dioxid és a víz. Oxidációval propionaldehiddé és propionsavvá alakítható. A propionsav a krómsavas oxidációjával nyerhető.

 

Előállítása

A propanolt etilén, szén-monoxid és hidrogén reakciójával állítják elő. Ez a folyamat úgynevezett hidroformilezés. Ennek során először propionaldehid keletkezik, majd ez redukálódik tovább propil-alkohollá.

CH2=CH2 + CO + H2 → CH3-CH2-CH2-OH

A szeszes erjedéskor keletkező úgynevezett kozmás olajok is tartalmaznak propanolt, ezekből is kinyerhető.

 

Felhasználása

A propanolt főként oldószerként használják. Felhasználható lakkok, festékek, cellulózszármazékok oldására. Emellett fertőtlenítésére is használható. Kiindulási anyag egyes szintéziseknél.

 

TOXIKOLÓGIAI ADATOK

Akut toxicitás:

LD50 Orális - patkány - 8.038 mg/kg

Belégzés - patkány                                               LC50 1 h -     20 000 ppm

 Bőr - nyúl                                                             LC50               4.000 mg/kg

*Wistar patkány - szájon át                                   LD50  14 nap  1 870 mg/kg

*Osborne-Mendel v. Sherman patkány- szájon át LD50               6 500 mg/kg

*egér - szájon át                                                    LD50  3 nap     6 800 mg/kg

*nyúl - szájonát                                                      LD50  1 nap     2 820 mg/kg

*Wistar patkány -  intravénás                                LD50   5 nap        590 mg/kg

*H mouse hím - intravénás                                    LD50   5 nap        697 mg/kg

                nőstény - intravénás                             LD50                 1 090 mg/kg

*Chinchilla nyúl -  intravénás                                 LD50   5 nap        483 mg/kg

*Wistar patkány -  intraperitonealis                       LD50   5 nap     2 247 mg/kg

*H egér -  intraperitonealis                                    LD50   5 nap     3 695 mg/kg

*Szíriai hörcsög - intraperitonealis                        LD50   5 nap     2 337 mg/kg

*Tengerimalac -  intraperitonealis                         LD50   5 nap     1 208 mg/kg

 

Bőrkorrózió/bőrirritáció:   Bőr - nyúl - Enyhe bőrirritáció

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Szem - nyúl - Súlyos szemirritáció

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: nincs adat

Csírasejt-mutagenitás: nincs adat

Rákkeltő hatás

IARC: Ennek a terméknek nincs olyan összetevője, amely legalább 0.1 %-ban van jelen és az IARC

ismert vagy várható rákkeltőként azonosította.

Reprodukciós toxicitás: nincs adat

Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció: Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció: nincs adat

Aspirációs veszély: nincs adat

Lehetséges egészségügyi hatások: Belélegezve ártalmas lehet. Izgathatja a légutakat. A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat. Lenyelés Lenyelve ártalmas lehet. Bőrön keresztül felszívódva ártalmas lehet. Izgathatja a bőrt. A szemben égési sérüléseket okoz.

Az érintkezésbe kerülés jelei és tünetei

Központi idegrendszeri depresszió, hosszabb ideig tartó vagy ismételt expozíció következtében felléphet: narkózis, bőrirritáció.

További információk: RTECS: UH8225000

 

ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre:

   EC50 - Daphnia magna - 3.642 mg/l - 48 h

** NOEC 2000 mg/l rpd, schr, Selenastrum caprinornutum

** LC50 7080 mg/l 48hr, Daphnia magna

** LC50 3025 mg/l 48hr, Daphnia pulex

** LC50 5820 mg/l 48hr, Daphnia cucullata

** LC50 2300 mg/l 96hr, 21 °C, Nitocra spinipes

** LC50 2500 mg/l 48hr, Asellus aquaticus

** LC50 1000 mg/l 48hr, Gammarus pulex

Toxicitás mikrobákra:

** EC50 8700 mg/l 15 min Microtox

** EC50 19091 mg/l Biodegration inhibition

Toxicitás halakra: 

LC50 - Pimephales promelas (Fathead minnow) - 1.000 mg/l - 96 h

** LC50 3200 mg/l 48hr, Salmo gairdneri

** LC50 3000-4000 mg/l , 96hr, 10 °C, Alburnus alburnus

** LC50 4630 mg/l 96 hr, Pimephales promelas

** LC50 4480 mg/l 96 hr, Pimephales promelas

** EC50 4630 mg/l 96 hr, mbt, Pimephales promelas

** EC50 4480 mg/l 96 hr, mbt, Pimephales promelas

** LOEC 38 mg/l, rpd, scht, Entosiphon sulcatum

** LC50, 48hr, 9200 mg/l, Tubificidae

** LC50, 48hr, 2350 mg/l, Chironomus gr. thummi

** LC50, 48hr, 1400 mg/l, Erpobdella octoculata

** LC50, 48hr, 6500 mg/l, Lymnaea stagnalis

** LC50, 48hr, 4700 mg/l, Dugesia cf. lugubris

** LC50, 48hr, 6800 mg/l, Hydra oligactis

** LC50, 48hr, 2000 mg/l, Corixa punctata

** LC50, 48hr, 4200 mg/l, Ischura elegans

** LC50, 48hr, 1520 mg/l, Nemoura cinerea

** LC50, 48hr, 3110 mg/l, Cloeon dipterum