Szén-diszulfid

Source of the photo: 
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Carbon-disulfide-2D-dimensions.png&filetimestamp=20080611123846
Author of the description: 
Tolner Mária
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Carbon-disulfide-2D-dimensio

A szén-diszulfid (vagy más néven szénkéneg) (CAS-szám [75-15-0]) a szén-dioxid kénanalóg vegyülete. Erősen mérgező, illékony folyadék. Apoláris molekulákat alkot, emiatt vízben nem oldódik (oldhatósága 0,1 g/100 ml). Korlátlanul elegyedik viszont alkohollal, éterrel és kloroformmal. Sok szerves vegyület, apoláris molekulák (például zsírok, olajok, gyanták, kaucsuk, jód, foszfor, kén) jó oldószere. Teljesen tiszta állapotban kellemes szagú vegyület, szaga az éterre emlékeztet. A közönséges szénkéneg kellemetlen szagú (szaga a rothadt retekére emlékeztet), mert fény hatására bűzös vegyületekké bomlik. Fénytörése nagy.

 

Fizilai tulajdonságai

Moláris tömeg:                                   76,1 g/mol

Megjelenés:                                       színtelen folyadék

                                                          Nem tiszta állapotban világossárga

Sűrűség:                                            1,26 g/cm³

Olvadáspont:                                     -111,6 °C (161,6 K)

Forráspont:                                        46 °C (319 K)

Oldhatóság (más oldószerek):           0,2 g/100 ml vízben (20 °C)

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: log Pow: 2,16

 

Kémiai tulajdonságai

Könnyen bomlik, ami azzal magyarázható, hogy benne a kén -2-es oxidációs számú, ami a kén számára nem túl stabilis oxidációs állapot. Levegőn meggyújtva elég, ekkor szén-dioxid és kén-dioxid keletkezik.

Gyúlékony vegyület, már parázsló gyújtópálcától is meggyulladhat. Világoskék színű lánggal ég, az égésekor szén-dioxid és kén-dioxid keletkezik. A szén-diszulfid-levegő elegy már szikra hatására is berobbanhat.

CS2 + 3 O2 → CO2 + 2 SO2

A szén-diszulfid anhidrotiosav, tiobázisokkal tiokarbonátokká alakul.

CS2 + Na2S →Na2CS3

Reakcióba lép alkoholos hidroxilcsoportokat tartalmazó szerves vegyületekkel, például nátrium-cellulózzal sűrű kolloid oldatot alkot, aminek a neve viszkóz.

 

Élettani hatása

A szén-diszulfid erős méreg, főként a központi idegrendszerre hat. Gőzeinek ismételt belégzésekor először mámoros hangulatot, indokolatlan jókedvet okoz, majd dührohamokat kap a mérgezett. Fülzúgást, kettős látást, éjszakai álmatlanságot, szédülést, fejfájást, ingerlékenységet okozhat.

 

Előállítása

Előállítása történhet elemeiből, vagy metánból és kénből.

C + 2 S → CS2

CH4 + 4 S → CS2 + 2 H2S

Elemeiből úgy állítják elő, hogy kéngőzöket izzó faszénen vezetnek át. A távozó gőzöket víz alá vezetik. A szennyezéseket klórmész és ólomsók jelenlétében végzett desztillációval távolítják el. A szennyező anyagok eltávolíthatók higany(II)-klorid 1%-os oldatával való összerázásával is, ekkor a kellemetlen szagú kéntartalmú vegyületek higany(II)-szulfiddá (HgS) alakulnak.

 

Felhasználása

Mivel jó oldószer, a felhasználása is ezen tulajdonságon alapszik. Oldja a ként, a foszfort, a kámfort, a kaucsukot. Az iparban zsírok, olajok, gyanták kivonására alkalmazzák. A műselyemgyártásban nagy mennyiségben használják viszkóz előállítására. Használható a kaucsuk vulkanizálására is.

 

TOXIKOLÓGIAI ADATOK

Akut toxicitás:    Orális - patkány                          LD50 1.200 mg/kg

                            Belégzés - patkány                      LC50- 2 h - 25 mg/l

                           *tengerimalac  szájon át                LD50 2125mg/kg (2125mg/kg)

                           *tengerimalac intraperitoneális     LDLo  400mg/kg

                           *ember belégzés                           LCLo   2000ppm/5M (2000ppm)

                           *ember belégzés                           LCLo  4000ppm/30M (4000ppm)

                           *emlős belégzés                            LCLo  2000ppm/5M(2000ppm)

                           *egér  belégzés                            LC50  10gm/m3/2H (10000mg/m3)

                           *egér   szájon át                           LD50  2780mg/kg (2780mg/kg)

                           *nyúl szájon át                              LD50 2550mg/kg (2550mg/kg)

                           *patkány belégzés                        LC50  25gm/m3/2H (25000mg/m3)

                           *patkány szájon át                        LD50  1200mg/kg (1200mg/kg)

 

Bőrkorrózió/bőrirritáció: nincs adat

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: nincs adat

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: nincs adat

Csírasejt-mutagenitás: A laboratóriumi kísérletek mutagén hatásokat mutattak.

In vivo genotoxicitás - Humán: Sister-kromatid csere

Rákkeltő hatás

IARC: Ennek a terméknek nincs olyan összetevője, amely legalább 0.1 %-ban van jelen és az IARC

ismert vagy várható rákkeltőként azonosította.

Reprodukciós toxicitás: Gyanított humán szaporodási méreg. Reprodukciós rendellenességeket okozhat.

Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció: nincs adat

Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció

Belégzés - Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket.

Aspirációs veszély: nincs adat

Lehetséges egészségügyi hatások: Belélegezve mérgező (toxikus). Izgatja a légutakat. Lenyelve mérgezo (toxikus). Bőrön át felszívódva toxikus. Izgatja a bőrt. Súlyos szemirritációt okoz.

Az érintkezésbe kerülés jelei és tünetei Görcsöket okozhat.

További információk

RTECS: FF6650000

 

ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Toxicitás halakra:                                     LC50 - más hal - 162 mg/l - 96 h

**NOEC 1mg/l Brachydanio rerio 7 nap

Toxicitás algákra Növekedés gátlás:     EC50 - Chlorella pyrenoidosa - 21 mg/l - 96 h

**EC50 21 mg/l Chlorella pyrenoidosa 96 óra

Toxicitás daphniára:                                 **EC50 2,1mg/l Daphnia magna 48 óra

 

Perzisztencia és lebonthatóság: nincs adat

Bioakkumulációs képesség: nincs adat

A talajban való mobilitás :nincs adat

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: nincs adat

Egyéb káros hatások

Ártalmas a vízi környezetre: nincs adat