Hexán

Source of the photo: 
https://www.chemgapedia.de/vsengine/vlu/vsc/en/ch/2/vlu/alkane/alkane_struktur.vlu/Page/vsc/en/ch/2/oc/stoffklassen/systematik_struktur/acyclische_verbindungen/gesaettigte_kohlenwasserstoffe/alkane/konstitution_und_nomenklatur.vscml.html
Author of the description: 
Tolner Mária
https://www.chemgapedia.de/vsengine/vlu/vsc/en/ch/2/vlu/alkane/alkane_struktur.v

A hexán (CAS-szám [110-54-3]) egy hat szénatomból álló alkán szénhidrogén. 

A hexán izomerei kevéssé reaktívak, ezért leginkább inert apoláris oldószerként alkalmazzák őket. A benzin és olyan ragasztóanyagok alkotórészei, melyeket cipők, bőrök, és tetők ragasztásánál használnak. Oldószerként olajok extrakciójában, cipőtisztításban, bútor- és textilgyártásban alkalmazzák.

A kőolaj finomításával állítják elő.

A hexánnak öt izomerje van:

n-hexán H3C–CH2–CH2–CH2–CH2–CH3

2-metil-pentán (izohexán) H3C–CH(CH3)–CH2–CH2–CH3, ez 5 szénatomos láncból áll, melynek második tagján egy metilcsoport található.

3-metil-pentán H3C–CH2–CH(CH3)–CH2–CH3, 5 szénatomos láncból áll, a 3. szénatomon egy metilcsoport van.

2,2-dimetil-bután (neohexán) H3C–C(CH3)2–CH2–CH3, 4 szénatomos lánc, melynek a 2. szénatomján két metilcsoport van.

2,3-dimetil-bután H3C–CH(CH3)–CH(CH3)–CH3, 4 szénatomos lánc, melynek a 2. és 3. szénatomján egy-egy metilcsoport található.

 

Tulajdonságai

Kémiai képlet:                         C6H14

Moláris tömeg:                       86,18 g/mol

Megjelenés:                           színtelen folyadék

Sűrűség:                                 0,6548 g/ml (folyadék)

Olvadáspont:                         −95 °C

Forráspont:                            69 °C

Oldhatóság (vízben):            13 mg/l 20 °C-on[1]

Viszkozitás:                            0,294 cP (25 °C)

Lobbanáspont:                      −23,3 °C

 

TOXIKOLÓGIAI ADATOK

Akut toxicitás:

LD50 Orális - patkány                   25.000 mg/kg

LC50 Belégzés - patkány       4 h - 48 000 ppm

TCLo ember belégzés                   190ppm/8W (190ppm)

*LCLo egér belégzés                     120gm/m3 (120000mg/m3)

*LDLo egér intravénás                   831mg/kg (831mg/kg)

*LDLo nyúl intravénás                   132mg/kg (132mg/kg)

*LC50 patkány belégzés               48000ppm/4H (48000ppm)

*LD50 patkány szájon át               25gm/kg (25000mg/kg)

*LDLo patkány intraperitonealis    9100mg/kg (9100mg/kg)

 

Bőrkorrózió/bőrirritáció: nincs adat

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Szem - nyúl - Enyhe szemirritáció

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció : nincs adat

Csírasejt-mutagenitás : nincs adat

Rákkeltő hatás

Rákkeltő hatás - patkány - Belégzés

Tumorkeltö: Az RTECS kritériumok szerint rákkeltö. Tumorkeltö hatások: Heretumorok.

IARC: Ennek a terméknek nincs olyan összetevője, amely legalább 0.1 %-ban van jelen és az IARC

ismert vagy várható rákkeltőként azonosította.

Reprodukciós toxicitás: nincs adat

A kísérleti állatokon végzett tesztek alapján megállapítható, hogy a túlexpozíció reprodukciós

rendellenességeket okozhat. Gyanított humán szaporodási méreg Feltehetően károsítja a termékenységet.

Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció: Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció: Lenyelés - Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. - Idegrendszer

Aspirációs veszély: Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

Lehetséges egészségügyi hatások

Belélegezve ártalmas. Izgatja a légutakat. A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat.

Lenyelve ártalmas. Lenyelve belégzési veszély - bekerülhet a tüdőbe és károsodást okozhat. Bőrön át felszívódva ártalmas. Izgatja a bőrt. Izgatja a szemet.

Az érintkezésbe kerülés jelei és tünetei

A bőrrel való hosszabb vagy ismételt érintkezés a következőket okozhatja: zsírok kioldódása, dermatitisz. Szembe jutva okozhat: szemvörösséget, homályos látást, könnyezést. A lenyelés következményeként fellépő hatások között szerepelhet: kellemetlen érzés a gyomor-bél rendszerben, központi idegrendszeri depresszió, tüdőirritáció, mellkasi fájdalom, tüdőödéma, szédülés, lelassult reakcióidő, összefolyó beszéd, fejfáfás, szédülés, álmosság, eszméletlenség.

 

ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Toxicitás halakra:     LC50  2,5 mg/l Pimephales promelas (Fathead minnow)  96,0 h

**LC50 4 mg/l Carassius auratus srv,act, 24 hr,

**LC50 2,5 mg/l Pimephales promelas 96 hr

**EC50 2,5 mg/l Pimephales promelas 96 hr, mbt,

 

Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre:EC50 - Daphnia magna - 3.878,00 mg/l - 48 h

Toxicitás algákra: EC50 - Chlorella vulgaris (édesvízi alga) - 12.840,00 mg/l - 3 h

EC50 - SKELETOMA - 0,30 mg/l - 8 h

Source of description: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Hex%C3%A1n

* http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/ProxyServlet?objectHandle=DBMaint...

**http://wwwp.ymparisto.fi/scripts/Kemrek/Kemrek_uk.asp?Method=MAKECHEMdetailsform&txtChemId=1613

Sigma-Aldrich MSDS lap: http://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=HU&lang...