Izobutanol

Source of the photo: 
http://chemistry.about.com/od/factsstructures/ig/Chemical-Structures---I/Isobutanol.htm
Author of the description: 
Tolner Mária
http://chemistry.about.com/od/factsstructures/ig/Chemical-Structures---I/Isobuta

Az izobutanol (vagy izobutil-alkohol, 2-metil-1-propanol, 2-metilpropán-2-ol)  (CAS-szám: [78-83-1]) egy szerves vegyület, az alkoholok közé tartozik. Primer alkohol (a hidroxilcsoportja láncvégi szénatomhoz kapcsolódik). Három szerkezeti izomerje van ezek az n-butanol, a 2-butanol és a terc-butanol. Színtelen, jellegzetes szagú folyadék. Oldódik vízben, etanolban és dietil-éterben.

 

Kémiai tulajdonságai

Gyúlékony vegyület, a lobbanáspontja körülbelül 27 °C. Az alkoholok általános reakcióit mutatja: karbonsavakkal észtereket képez, illetve dehidrogénezéssel aldehiddé alakul.

A természetben észterei alakjában található meg, ezek az észterek gyümölcsök ízanyagai.

 

Előállítása

A keményítő alkoholos erjedésekor keletkező úgynevezett kozmás olajok alkotórésze. Ezekből frakcionált desztillációval nyerhető ki. Előállítható a szintézisgázból is katalizátor jelenlétében, a metanol ipari előállításához hasonló módon.

 

Felhasználása

Az izobutanol kiindulási anyagként szolgál szerves kémiai szintéziseknél, például észterek és lágyítók előállítására használják. Oldószerként is alkalmazzák, főként a lakkiparban.

 

TOXIKOLÓGIAI ADATOK

Akut toxicitás:

LD50 Orális - patkány                            2.460 mg/kg

LD50 Orális - patkány                            2.500 - 6.400 mg/kg

LC50 Belégzés - patkány               4 h - 8 000 ppm

LD50 Bőr - nyúl                                      3.400 mg/kg

LD50 Bőr - nyúl                                      4.240 mg/kg

LD50 Intraperitoneális - egér                 544 mg/kg

LD50 Intravénás - egér                          417 mg/kg

LD50 Intraperitoneális - nyúl                  323 mg/kg

LD50 Intraperitoneális - tengerimalac    1.201 mg/kg

LD50 Intraperitoneális - Hörcsög           1.401 mg/kg

 

Bőrkorrózió/bőrirritáció: Bőr - tengerimalac - Enyhe bőrirritáció

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Szem - nyúl - Mérsékelt szemirritáció

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: Dermatitisz

Csírasejt-mutagenitás: nincs adat

Rákkeltő hatás - patkány - Orális

Tumorkeltö: Az RTECS kritériumok szerint bizonytalan tumorkeltö ágens. Bör és nyúlványok: Más:

Tumorok. Leukémia

Rákkeltő hatás - patkány - Szubkután

Tumorkeltö: Az RTECS kritériumok szerint rákkeltö. Gasztrointesztinális: Tumorok. Máj: Tumorok.

 

ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Toxicitás halakra   LC50 - Pimephales promelas (Fathead minnow) - 1,220 mg/l - 96 h

**LC50 Leuciscus idus melanotus 1520 mg/l 48hr,

**LC50 Carassius auratus 2600 mg/l 24hr,

**LC50 Alburnus alburnus 1000-3000 mg/l 1000-3000,96hr,

**LC50 Pimephales promelas1430 mg/l 96 hr,

**EC50 Pimephales promelas 1430 mg/l 96 hr,

Toxicitás mikroorganizmusokra:     **EC50 1224 mg/l Microtox

**EC50 14602 mg/l Biodegradation inhibition,

 

Toxicitás algákra:        **NOEC Scenedesmus quadricauda 350 mg/l 8d,grw,

** NOEC Microcystis aeruginosa 290 mg/l 8d,grw,

toxicitás egyéb vizi organizmusokra:    **LC50 Artemia salina 1400 mg/l 24hr,

**EC50 Daphnia magna 1250 mg/l 24hr,mbt,

**EC50 Artemia salina, excyctment 3800 mg/l