3,4-diklór-anilin

Source of the photo: 
http://www.chem-info.com/pic/chemimg/95-76-1.png
Author of the description: 
Kovács Péter
3,4-diklór-anilin szerkezeti képlete

 

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

 

Név
IUPAC név

3,4-diklór-anilin

1-amino-3,4-diklórbenzol

Vegyületcsoport

Aromás aminok

CAS szám

95-76-1

Molekulaképlet

C6H5Cl2N

Megjelenés

Szilárd, sötétbarna [5], világosbarna kristályok [2]

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

Már nem használják. [2]

Főként a fenilurea és a fenil-karbamát gyomirtó szerek gyártásánál közbenső vegyi anyagként használták. Más bejelentett felhasználások a poliészter szálak esetében az azo-diszperziós festékek gyártására, és a háztartási termékekben baktériumölőként használt triklorokarbanilid gyártása során történő felhasználásra vonatkoztak.[3]

Elsődleges hatás

Algaölő. [3]

Mellékhatások

Szem és bőr irritáló. [1]

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

162,02 g/mol [2]

Sűrűség

1,33 g/cm3 [5] 1,57g/ml [2]

Olvadáspont

70 °C [5] 72 °C [2]

Forráspont

272 °C [5][2]

Gőznyomás

6,32*10-3 mm Hg (25 °C) [1] 843 mPa (25°C) [2]

Vízoldhatóság

92 mg/l (20 °C) [1] 580mg/l (20 °C) [2]

Stabilitás

Az előírt körülmények között stabil. Sötétben kell tárolni. Sav anhidridekkel és oxidáló anyagokkal nem szabad érintkeznie. Gyúlékony. [5]

Hidrolízis

Stabil. pH=4-9 50°C-on [2]

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

1,46*10-5 ([Pa·m3/mol]) [1] 1,48 ([Pa·m3/mol], 25°C) [2]

Kow

log Kow= 2.69 [1] P= 4,90 X 1002 log P=2.69(pH=7, 20°C)[2]

Koc  [l/kg]

195 [1]

pKa

2,9 [1] 2,97 (25°C) [2]

BCF, biokoncentráció

30,2 [1] 47 [2]

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

Fotodegradálódik. Felezési idő 17 óra. [1]

Fotolízis DT50= 0,25 [2]

Biodegradálhatóság és
metabolitok

Nem biodegradálható. [5]

Talajban DT50=33,4 [2]

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMO

Határértékek

Nincs vonatkozó EU-s szabályozás. [2]

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

Talajban, melyen 10 éven keresztül használták, 1,76 kg/ha/év mennyiségben: 1 ppm [1]

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

R50-53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.

A vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. [3]

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

Halakra: LC50 - Pimephales promelas (ponty) - 7 - 10 mg/l 96,0óra

Daphnia: EC50 - Daphnia magna (vízi bloha) - 0.05 - 2,20 mg/l - 48 óra

Alga: EC50 - Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga) - 4,9 mg/l - 72 óra

[5]

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

Növekedési gátlás algára: LOEC - Alga - 1 - 10 mg/l - 28 nap [5]

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

 

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

LD50 Rat oral 648 mg/kg

LD50 Rat ip 280 mg/kg

LD50 Mouse oral 740 mg/kg

LD50 Mouse ip 310 mg/kg

LD50 Cat skin 700 mg/kg

LD50 Bird, wild bird species oral 237 mg/kg

[1]

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

R23,R24,R25 Belélegezve, bőrrel érintkezve, lenyelve mérgező. R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). [3]

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

Koleszterin és triglyceride szint emelkedett, az anyaggal dolgozók körében. Vizelettel ürül a szervezetből. [1]

Endokrin rendszert károsító

Gyanús. [4]

Immunrendszert károsító

-

Szövetkárosító

Igen. R41: Súlyos szemkárosodást okozhat [3]

Mutagén

Igen.

In vino genotoxicitás – emberi limfocita (kromatoid csere) [5]

Aspergillus nidulans: pozitív [1]

Karcinogén

Nem. [5]

Reprotoxikus, teratogén

Nincs adat. [5]

Akut toxicitási adatok (LD50)

545 (emlős) [2]

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

-

EGYÉB JELLEMZŐK

 

 

Source of description: 

Általános adatbázisok

[1] TOXNET http://toxnet.nlm.nih.gov/ (Toxicology Data Network, NLM US, National Library of Medicine)

Peszticides adatbázisok:

[2] PPDB http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/en/ (Pesticide Properties Database)

Rendeletek, online szakmai oldalak:

[3] EUR-Lex: Európai Uniós joganyag

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:090:0004...

(A Bizottság közleménye a dibutil-ftalát; 3,4-diklór-anilin; di-izodecil-ftalát; 1,2-benzol-dikarbonsav, di-C9-11-elágazó alkilészterek, C10-ben gazdag; di-izononil-ftalát; 1,2-benzol-dikarbonsav, di-C8-10- elágazó-alkilészterek, C9-ben gazdag; etilén-diamin-tetraacetát; metil-acetát; monoklór-ecetsav; n-pentán; tetranátrium-etilén-diamin-tetraacetát nevű anyagokkal kapcsolatos kockázatértékelés eredményeiről és a kockázatcsökkentő stratégiákról (2006/C 90/04))

[4] SCORECARD http://scorecard.goodguide.com/chemical-profiles/index.tcl(Pollution information site)

[5] Sigma-Aldrich http://www.chemblink.com/MSDS/MSDSFiles/95-76-1_Sigma-Aldrich.pdf (Biztonságtechnikai adatlap, Material Safety Data Sheet)